Blog nhân học y tế (Medical anthropology blog)

Thứ Sáu, tháng 10 27, 2006

Thử bàn về đối tượng nghiên cứu của xã hội học :: Xã hội và Văn hóa

Thử bàn về đối tượng nghiên cứu của xã hội học :: Xã hội và Văn hóa: "Đúng như một số nhà nghiên cứu nhận xét: '... định nghĩa ngắn gọn như 'xã hội học là khoa học nghiên cứu xã hội loài người và hành vi xã hội' có lẽ khá mơ hồ và chứa đựng ít thông tin (mặc dầu khá xác đáng), hay không đủ chính xác để có thể phân biệt xã hội học với các ngành khoa học khác như tâm lý học'. Thực chất câu hỏi 'nan giải và rắc rối' về đối tượng nghiên cứu của xã hội học gắn liền với nội đung, phương pháp luận và vị trí của xã hội học trong hệ thống các khoa học."